Request a quote
+1 (214) 295-5997

Welcome to Creative Dok

A simple, safe and secure way to connect with hand-picked designers and developers To get your work done.

türkiye’de kumar yarg? yetkisi belgesi uygulamas? 6

BELED?YELER?N KABAHATLER KANUNU UYARINCA VERD??? CEZALAR Ermumcu Avukatl?k Bürosu ?zmir Avukat

Bu durum nedeniyle aç?lan davalarda AY?M, uyar? yaz?lar?n?n ceza olarak i?lenmesi i?lemlerini iptal etmektedir[789]. ?ç hukuk bak?m?ndan Bizzat Anayasa ile yarg? denetimi yasaklanan YA? kararlar? A?HS’de tan?nan baz? güvencelere dayan?larak yarg? denetimine aç?labilecek midir? Maddelerinin kapsam?n? ikinci bölümde ayr?nt?l? olarak inceledi?imizden burada tekrar etmeyece?iz. Anayasa ve 1602 say?l? yasa hükümlerine göre AY?M ilk ve son derece mahkemesi olup kararlar?na kar?? ba?ka bir mahkemeye ba?vurulamaz ve kararlar? kesparibahis. Bu durumun A?HS’ne ayk?r?l?k olu?turup olu?turmad???n? incelemek gerekir.

Maddesine göre, uyarma, k?nama ve ayl?ktan kesme cezalar?n? verme yetkisi disiplin amirlerine aittir. F?kras?nda, disiplin amirlerinin, kurumlar?n kurulu? ve görev özellikleri dikkate al?narak Devlet Personel Ba?kanl???’n?n görü?üne dayan?larak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek amirler oldu?u belirtilmi?; 134. F?kras?nda da; disiplin kurullar?n?n kurulu?, üyelerinin görev süresi, görü?me ve karar usulü, hangi memurlar hakk?nda karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunlar?n yetki ve sorumluluklar? gibi hususlar?n Bakanlar Kurulunca ç?kar?lacak yönetmelikle düzenlenece?i hükme ba?lanm??t?r[360]. Disiplin kurullar?n?n olu?umlar? ve görevleriyle ilgili hususlar an?lan Yönetmelikte düzenlenmi?tir. Maddesinde, Ba?bakanl?k ile Bakanl?klar?n ve bunlara ba?l? Müste?arl?k, Genel Müdürlük ve Ba?kanl?klar?n kurum merkezindeki disiplin ve yüksek disiplin kurullar?n?n kurulu?lar?nda uyulmas? gereken esaslar?n neler oldu?u tespit edilmi?tir. F?kras?n?n (a) bendinde, kurullar?n ba?kan ve üyelerinin, Ba?bakanl?k ve Bakanl?klarda Müste?arlar, bunlara ba?l? kurumlarda kurumlar?n ba??nda bulunan müste?ar, genel müdür ve ba?kanlar?n teklifi ve ilgili bakan?n onay? ile görevlendirilecekleri; (b) bendinde de, kurullar?n bir ba?kan ve 4 üye olmak üzere 5 ki?iden olu?aca?? öngörülmü?tür[302].

Öte yandan hâkimin maddi gerçe?e ula?arak kesin hüküm niteli?inde karar verme yetkisinin tam olarak varl???ndan söz edilebilmesi bak?lan davada gerekli olan tüm unsurlar?n hâkimin vicdan süzgecinden geçirilmesi ile mümkündür. Davada sonuca ula?may? sa?layan olgular?n varl???n?, hukuka uygunlu?unu son evrede takdir edebilecek yegâne süje hâkimdir. Maddeleri, yarg? yetkisinin mahkemelerce serbest, noksans?z ve vicdani kanaate uygun olarak kullan?lmas?n? zorunlu k?lar. Buna göre hâkimlerin görevlerini ba??ms?zl?k içinde yapmalar?n?, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vermelerini engelleyen takdir yetkisini ortadan kald?ran ve bu suretle yarg? yetkisinin kullan?lmas?n? k?s?tlayan düzenlemeler an?lan hükümlere ayk?r?l?k sonucunu do?urur. Anayasa’n?n an?lan maddesi kapsam?nda yarg?sal yetkinin ba??ms?z mahkemelerce kullan?lmas?yla ceza muhakemesinin nihai amac? olan maddi gerçekli?e ula?mak mümkündür. Bu kapsamda yeterli ?üphe ile ba?layan ceza muhakemesi sürecinde mahkemelere, herhangi bir k?s?tlama olmadan vicdani kanaate göre maddi hakikati ortaya ç?karma ve kesin hükme ula?ma imkân?n?n sa?lanmas? yarg? yetkisinin etkin bir ?ekilde kullan?m? aç?s?ndan oldukça önemlidir. Ceza muhakemesinde son a?amada suçu ve faili tespit etmek ve bireyselle?tirme yapmak suretiyle ceza vermek faaliyetinin ba??ms?z ve tarafs?z mahkemenin yarg? yetkisi içinde de?erlendirilmesi gerekti?i aç?kt?r. Maddi hakikate ve adalete ula?mak yolunda sonuna kadar gidilmelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsay?s?n?n üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk karar? alabilir. Yüce Divan yarg?lamas? üç ay içinde tamamlan?r, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç ayl?k ek süre verilir, yarg?lama bu sürede kesin olarak tamamlan?r. Rapor Ba?kanl??a verildi?i tarihten itibaren on gün içinde da??t?l?r, da??t?m?ndan itibaren on gün içinde Genel Kurulda görü?ülür. Meclis soru?turmas?, Cumhurba?kan? yard?mc?lar? ve bakanlar hakk?nda 106’nc? maddenin be?inci, alt?nc? ve yedinci f?kralar? uyar?nca yap?lan soru?turmadan ibarettir. Yüksek ö?retim elemanlar?n?n siyasi partilere üye olmalar? ancak kanunla düzenlenebilir.

O halde piyasa sisteminin i?lemesini sa?layan bir kurum olarak reklâm?n sa?lad??? bilgi ak??? olmadan tüketicinin tercih hakk? etkili k?l?namaz. Bu amaçla, reklâmlar?n, tüketicinin ürünle ilgili beklentileri bak?m?ndan do?ru, tam, yan?lt?c? olmayan bilgi içermesi ve onu do?ru yönlendirmesi gereklidir. ??te, reklâm hukuku, bu amac? gerçekle?tirmeye yönelik hukuk kurallar?n? ihtiva etmektedir. Reklâm?n tan?m?, unsurlar?, i?levleri, reklâm?n çe?itleri, reklâm?n hukukî niteli?i, aldat?c? reklâmlar, kar??la?t?rmal? reklâmlar, örtülü reklâm, telkin edici reklam, bilinç alt? reklam, sald?rgan reklam, Türk hukukunda reklâmlar?n denetimi(öz denetim, idarî denetim, haks?z rekabet hükümlerine göre denetim), reklâm hukuku dersinin temel konular?n? te?kil etmektedir. Elektronik imza, elektronik ve mesafeli sözle?meler (kurulmas?,  genel i?lem ?artlar? vs.), internet ortam?nda gerçekle?en ki?ilik haklar? ihlalleri ve sonuçlar?, internet servis sa?lay?c?lar?n hukuki sorumluluklar? gibi bili?im özel hukukunu ilgilendiren temel konular?n anlat?ld??? bir derstir. Yönetim Kurulu, üyeye verilen 10 günlük savunma süresinin geçmesinden sonra resen veya ivedilikle ve herhalde ihbar, ?ikayet veya istek tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde disiplin soru?turmas? aç?larak üyenin Onur Kuruluna sevk edilmesi hakk?nda bir karar vermeye mecburdur. H) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, e?i (TMK Md 141) üstsoyu ve altsoyu (TMK Md 17) aras?ndaki bir hukuki i?lem veya uyu?mazl?k konusunda al?nmas? gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel ki?i ad?na oy kullanacak ki?i hakk?nda da ayn? hüküm uygulan?r. E) Toplant?n?n yönetimi ve güvenli?inin sa?lanmas? divan ba?kan?na aittir. Genel Kurul toplant?s?nda yaln?z gündemde yer alan maddeler görü?ülür. Ancak toplant?da haz?r bulunan üyelerin en az onda biri taraf?ndan görü?ülmesi yaz?l? olarak istenen konular?n Genel Kurulun salt ço?unlu?uyla kabulü ko?uluyla gündeme al?nmas? zorunludur. Ancak gündem de?i?ikli?e ili?kin önergeler gündemle ilgili görü?melerden önce ya da bu görü?me s?ras?nda verilmi? olmal?d?r.

Bu hakk?n kullan?lmas?, kullanabilme ?artlar? da dahil olmak üzere kanunla düzenlenir. Kanaatimizce AY?M’nin  objektif tarafs?zl??? tart???l?r durumdad?r. Maddesi; “Askeri Yüksek ?dare Mahkemesinin te?kilat? Milli Savunma Bakanl??? kurulu? ve kadrolar?nda gösterilir.” ?eklindedir. Her ne kadar MSB Müste?ar? AY?M üyelerine sicil verememekte, disiplin yapt?r?m? uygulayamamakta ise de idari ve mali konularda yetkileri bulunmaktad?r. Örne?in Mahkemenin kalem personelini bir günde tayin edip mahkemeyi i?lemez hale getirebilir. Yine Mahkemenin kendine ait bütçesi olmad??? için bütün harcamalar? MSB Müste?ar? taraf?ndan gerçekle?tirilmektedir. Mahkeme önünde görülen davalar?n çok büyük oranda daval? taraf?n?n MSB.l??? oldu?u dü?ünüldü?ünde bu görünüm ve organik ba? davac?larda endi?e  yaratabilir. Yeni bir ba?vuruda bu organik ba? ileri sürüldü?ü takdirde AY?M’nin objektif tarafs?zl???n?n olmad??? yönünde karar verilme ihtimali yüksektir.

Kamuoyunda “?ç Güvenlik Paketi” ad? bilinen yasa çal??mas?nda, gözalt? tedbirini uygulama yetkisinin istisnai olarak kolluk amirine de verilmesi amaçlanmaktad?r. Cumhuriyet savc?s?n?n yan?nda, önleyici veya adli kolluk s?fat?yla kolluk amirine bireyi gözalt?na alma yetkisinin tan?nmas?n?n ne getirece?ini, bu yetkinin kötüye kullan?l?p kullan?lmayaca??n? ve sonuçlar?n? bu yaz?da tart??mayaca??z. Konumuza dönecek olursak; bir veya iki ?üphelinin i?ledi?i iddia edilen suçlarla gözalt? süresi, yakalama yerine en yak?n hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama an?ndan itibaren 24 saati geçemez ve yol süresi de 12 saatten fazla olamaz. Belirtmeliyiz ki, burada öngörülen yol süresi yakalanan ki?inin yakalama yerine en yak?n hakim veya mahkeme önüne ç?kar?lmas? zorunlulu?unu öngörmez. Maddede tan?mlanan yakalama suçüstü hallerini kapsad???ndan, do?al olarak yakalanan ki?inin en yak?n hakim veya mahkemeye götürülmesi gerekir.Yaz?da ana tart??ma konumuz da bu husus olacakt?r.

  • Balotaj Kurulunun as?l üye aday? için kabulü veya reddi önerisi Yönetim Kurulunca de?erlendirilir.
  • Savc?s?n?n yüzde elli indirimli yapt?r?m? belirleyip, talepname ile seri usulün uygulanmas?n? Mahkemeden talep etmesi ile tamamlanmaktad?r.
  • “Hâkimler ve savc?lar, Say??tay dâhil yüksek yarg? organlar? mensuplar?, kamu kurum ve kurulu?lar?n?n memur statüsündeki görevlileri, yapt?klar? hizmet bak?m?ndan i?çi niteli?i ta??mayan di?er kamu görevlileri, Silahl? Kuvvetler mensuplar? ile yüksekö?retim öncesi ö?rencileri siyasi partilere üye olamazlar” (Ay. m.68/5).

TNT bir talebe konu olan Gönderinin içeri?inin de?erine ait ba??ms?z kan?tlar talep etme hakk?na sahiptir. 18.3 Yerel mevzuat k?s?tlamalar? uyar?nca iade edilemeyen gönderiler ya bir geçici depoya, genel sipari? deposuna veya gümrüklü antrepoya yerle?tirilecek ya da yerel yasalar uyar?nca imha edilecektir. Gönderen, bu yerle?tirme veya imha nedeniyle TNT’nin yüklendi?i tüm masraflar? ödemeyi kabul eder. TNT seçili konumlarda B2C Gönderilerini TNT taraf?ndan Al?c?dan al?nan ek talimatlar uyar?nca teslim edebilir. Gönderen bu talimatlar?n ba?lang?çta kabul edilen teslimat talimatlar?n? ve TNT ve Gönderen aras?nda ba?lang?çta kabul edilen Teslimat Taahhüdü Süresini de?i?tirebilece?ini aç?kça kabul eder ve onaylar. 16.4 Otellere, hastanelere, devlet dairelerine veya tesislerine, üniversite kampüslerine veya bir posta odas? veya merkezi teslim alma noktas? bulunan di?er tesislere yap?lacak gönderiler, TNT taraf?ndan gönderi yap?lmadan önce aksi belirtilmedikçe veya kabul edilmedikçe, posta odas?na veya merkezi teslim alma noktas?na teslim edilebilir. Gönderinin bizzat Al?c?ya teslim edilmesiyle ilgili herhangi bir yükümlülük bulunmamaktad?r. TNT bir Gönderiyi Al?c?ya veya Gönderinin teslimat?n? Al?c? ad?na kabul etme yetkisine sahip görünen herhangi bir di?er ki?iye teslim edebilir.

Leave a Reply